Menu

O szkole

Statut

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

 Uczniowie będą oceniani według następującej skali ocen:
 

 wzorowe           powyżej 201 pkt
 bardzo dobre            151-200 pkt
 dobre                        101-150 pkt
 poprawne                   51-100 pkt
 nieodpowiednie            1- 50 pkt
 naganne              0   i  mniej pkt


1. Kategoria I – kryteria pozytywne (punkty dodatnie):

1.1. Udział w konkursach przedmiotowych:
1.1.1. I etap –   10 pkt
1.1.2. II etap –  30 pkt
1.1.3. III etap – 50 pkt

1.2. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
1.2.1. etap wewnątrz szkolny: za całość:        10 pkt
1.2.2. etap międzyszkolny:                            15 pkt
1.2.3. rejonowy:                                            30 pkt
1.2.4. ogólnopolski:                                       50 pkt
1.3. Udział w innych konkursach (za każdy)                              10 pkt
1.4. Pomoc techniczna w zorganizowaniu imprezy szkolnej:         5 pkt
1.5. Udział i organizowanie imprezy szkolnej:                             10 pkt
1.6. Praca na rzecz klasy:                                                       1-5 pkt
1.7. Wykonanie gazetek (ilość punktów przeznaczona dla całego zespołu)    10 pkt
1.8. Podlewanie kwiatów przez cały semestr:                               20 pkt                                                             
1.9. Działalność w organizacjach i kółkach (na koniec semestru):    5 pkt
1.10. Efektywne pełnienie funkcji w szkole (na koniec semestru):   25 pkt
1.11. Efektywne pełnienie funkcji w klasie (na koniec semestru):    15 pkt
1.12. Praca na rzecz innych, działalność charytatywna:    10 pkt
1.13. Praca na rzecz szkoły w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych:   do 15 pkt                  
1.14. Porządkowanie, pomoc w malowaniu                                                  15 pkt
1.15. Bezinteresowna pomoc kolegom w nauce (jednorazowo):                       5 pkt
1.16. Kultura osobista (na koniec semestru):     50 pkt
1.17. Brak spóźnień na lekcję, godzin nieusprawiedliwionych :                     10 pkt
1.18. Zbieranie surowców wtórnych                                                            10 pkt


 

2. Kategoria II – kryteria (negatywne punkty ujemne):

2.1.  Przeszkadzanie w lekcjach:                        5-15  pkt
2.2. Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczyciela, innego
                   pracownika szkoły:       5-20 pkt
2.3. Wulgarne słownictwo:         5 -15 pkt
2.4. Bójka:        10- 20 pkt
2.5. Zaczepianie słowne lub fizyczne innych:                      10-20 pkt
2.6. Złe zachowanie w jadalni, korytarzu szkolnym, szatni:      5 -10 pkt
2.7. Zaśmiecanie otoczenia:         5-10 pkt
2.8. Celowe niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku szkoły:                      20 pkt + zwrot kosztów
2.9. Celowe niszczenie rzeczy innych osób:                       20 pkt + zwrot kosztów
2.10. Kradzież:                                           50 pkt
2.11. Wyłudzanie pieniędzy:                         50 pkt
2.12. Fałszowanie podpisów i dokumentów:      30 pkt
2.13. Posiadanie na terenie szkoły niebezpiecznych przedmiotów
                  zagrażających zdrowiu i życiu (noże, petardy, pistolety na
                 gumowe i plastikowe kulki, itp.)                                                                30 pkt
2.14. Palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyki:      40 pkt
2.15. Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia (zwrot książek itp.):                 5 pkt
2.16. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu Gimnazjum:      10 pkt
2.17. Każde spóźnienie na lekcję:                           5 pkt
2.18. Każda opuszczona godzina lekcyjna bez usprawiedliwienia:                       10 pkt
2.19. Brak przyborów szkolnych, obuwia zmiennego:                          5  pkt
2.20. Odpisywanie na sprawdzianach, egzaminach:       10 pkt   
2.21. Opuszczanie terenu szkoły bez zgody wychowawcy lub dyrektora:             20 pkt
2.22. Brak obuwia zmiennego, stroju na lekcję W – F:       5 pkt
2.23. Odbijanie piłki o elewacje budynków szkolnych                                          5 pkt
2.24. Wcześniejsze przyjazdy do szkoły lub późniejsze odjazdy                            5 pkt

2.25 Korzystanie z telefonu komórkowego na lekcji:    -50 pkt.


 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum im.Żołnierzy AK w Rogóźnie
  86-318 Rogóźno
  woj.kujawsko-pomorskie
 • e-mail: gprogozno@wp.pl
  gabinet dyrektora/sekretariat: 564688744
  pokój nauczycielski: 564688720
  pedagog: 56 4687011

Galeria zdjęć