Menu

O szkole

Rada Rodziców

 

 

§ 30

 

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów.

 

 1. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

 

 1. Regulamin, w którym mowa w ust.2, uchwalony przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.

 

 1. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

 

§ 31

 

 1. Rada Rodziców może występować do innych organów szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 1. Rodzice mają prawo do:

 

2.1.      znajomości zadań, zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole,

2.2.      znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

2.3.      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka oraz porady w sprawach wychowania,

2.4.      wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

2.5.      wnoszenia do Dyrektora Szkoły zastrzeżeń dotyczących pracy nauczycieli i domagania się rozwiązania kwestii spornych,

2.6.      znajomości ocen cząstkowych, semestralnych i końcowych swoich dzieci,

2.7.      informacji na temat zachowania dziecka w szkole,

2.8.      organizacji zebrań klasowych z wychowawcą – minimum 3 zebrania w ciągu roku szkolnego,

2.9.      indywidualnych konsultacji z nauczycielami

 

 

§ 32

 

 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców  i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie statutowej działalności szkoły (Fundusz Rady Rodziców).

 

 1. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum im.Żołnierzy AK w Rogóźnie
  86-318 Rogóźno
  woj.kujawsko-pomorskie
 • e-mail: gprogozno@wp.pl
  gabinet dyrektora/sekretariat: 564688744
  pokój nauczycielski: 564688720
  pedagog: 56 4687011

Galeria zdjęć